Scroll To Top

Hoi, Registreer je hier >> >>

Algemene voorwaarden

contactgegevens

Pauline Chevalier Fotografie & Ontwerp
Aarseleweg 43c
9800 Deinze
0478 74 00 92
info@paulinechevalier.be
BE 0636.782.135
IBAN BE70 9731 7853 7325

1. ALGEMEEN

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 • Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend.
 • De opdrachtgever wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.
 • De opdrachtgever is wie de bestelling heeft geplaatst, de leverancier is wie de bestelling heeft aanvaard.
 • Elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden kan enkel schriftelijk en op goedkeuring van beide partijen gebeuren.
 • De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.
 • Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan Pauline Chevalier. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Pauline Chevalier als gevolg daarvan lijdt.

2. FACTURATIE/BETALING

 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 3% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 15 euro. Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant.
 • Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de in-uitvoer zijnde bestellingen in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.
 • Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.
 • Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Pauline Chevalier op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.
 • Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Pauline Chevalier het recht elke deellevering te factureren.
 • Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Pauline Chevalier andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Pauline Chevalier bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
 • Voorts is opdrachtgever gehouden Pauline Chevalier te vergoeden voor alle kosten, die Pauline Chevalier maakt ter incasso van de openstaande bedragen.
 • Bij te late betaling behoudt Pauline Chevalier zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren.

3. PRIJZEN

 • De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 • Alle door Pauline Chevalier opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief en steeds inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Pauline Chevalier is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.
 • Bij de laatste digitale versie wordt de totaalfactuur mee verzonden. Deze dient binnen de 14 dagen en voor het drukken betaald te worden.

4. EIGENDOM

 • De geleverde beelden, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Pauline Chevalier en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onzentwege.
 • Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking.
 • De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.
 • Pauline Chevalier heeft het recht om alle beelden als voorbeeld te plaatsen op de website www.paulinechevalier.be. Indien u dit niet wenst moet je dit vooraf aanvragen.

5. TERMIJNEN 

 • Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht.
 • Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.
 • De leveringstermijn begint pas te lopen als de leverancier alle benodigde stukken in zijn bezit heeft.
 • De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn.
 • In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
 • Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
 • De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die Pauline Chevalier nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.
 • Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.
 • Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Pauline Chevalier gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 • Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.

6. OFFERTES EN BESTELLINGEN

 • Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast.
 • De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.
 • Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Pauline Chevalier aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 • De offertes en bestekken van Pauline Chevalier worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.
 • Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via mail of 24u na de bestelling via de webshop.
 • Pauline Chevalier is gerechtigd een voorschot te vragen van 20% op de volledige prijs van de bestelling.
 • Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.
 • Pauline Chevalier heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.

7. ANNULERING VAN BESTELLINGEN

 • Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de bestelbon, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door Pauline Chevalier te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%.
 • Willen jullie graag jullie bestelling annuleren? Dit kan indien jullie bestelling nog niet in druk is gegaan. Wanneer er reeds drukwerk besteld is, dient de volledige som betaald te worden. Een bestelling via de shop, kunnen jullie nog annuleren 24u nadat jullie de bestelling geplaatst hebben via mail naar info@paulinechevalier.be. Hebben jullie al een eerste voorbeeld ontvangen? Dan wordt een annulatiekost in rekening gebracht:
  Brons € 20
  Zilver € 30
  Goud € 85
  Platina € 145

8. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht dagen na levering. Zelfs indien de opdrachtgever de leveringsbon niet ondertekend wordt door de opdrachtgever, begint deze termijn van acht dagen direct na levering.
 • Een gedeeltelijke benutting van de artikels heeft eveneens het ingaan van de termijn tot gevolg.
 • Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 • De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen.
 • In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.
 • Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte of bestelling.
 • Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht (8) dagen na de datum op de rekening aan Pauline Chevalier kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Pauline Chevalier een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 • Elk protest van de factuur dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan Pauline Chevalier te worden meegedeeld.

9. GARANTIE

 • U hebt recht op garantie gedurende één maand na de datum van oplevering.

10. Juridisch

 • Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht en zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft, tenzij de verkoper er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de koper.

11. Retour producten

 • Zijn jullie niet volledig tevreden met de bestelling? Retourneren kan binnen de 14 dagen. Stuur mij een mailtje met de vermelding van het ordernummer en dit wordt zo snel mogelijk verwerkt. Stuur het pakket terug naar volgend adres: Aarseleweg 43c, 9800 Deinze.
 • De kosten voor de retournering zijn ten laste van de klant.
 • Nadat ik het pakket in goede staat ontvangen heb, wordt het bedrag teruggestort op jullie rekening. De eerste verzendkosten zullen hiervan afgetrokken worden.
 • Opgelet: maatwerk, gepersonaliseerde artikelen en voedingswaren kunnen niet geretourneerd worden. 

12. Levering

 • Als u kiest voor een samenwerking met Pauline Chevalier Fotografie & Ontwerp, kiest u voor persoonlijk contact. De bestelling wordt binnen de 7 dagen verwerkt en u wordt tussentijds op de hoogte gebracht over uw bestelling. 
 • De pakketten worden geleverd via Bpost. De pakketjes worden verzonden op woensdag en worden in normale omstandigheden binnen 1 werkdag bezorgd. Door onvoorziene omstandigheden kan de leveringsdatum wijzigen.
 • Levering van geboortekaartje gebeurd steeds zo snel mogelijk. Afhankelijk van de gekozen druktechnieken zijn er andere levertermijnen. U wordt hierover op de hoogte gebracht bij uw bestelling.
 • Zorg dat er iemand aanwezig is om de bestelling aan te nemen bij u thuis of kies voor een ophaalpunt.